Skip to content

Жиро сметки на Педагошки факултет

ЖИРО СМЕТКИ НА ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ „Св. Климент Охридски“ Скопје

1.Назив на примачот:

Педагошки факултет

2.Банка на примачот:

Народна банка на РМ

3.Сметка:

100000000063095

4.Сметка на буџетски корисник:

1600103670-788-15

5.Приходна шифра и програма:

– 723011-41 – за диплома,

– 723012-41 – за самофинансирање

– 723013-41 – за испити

– 723019-41 – за уверенија, исписи, студиски програми

– 723119-41 – упис педагошка докфалификација

– 723019-41 – втор циклус студии

ЖИРО СМЕТКА ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСЕНИ МАРКИ

1.Назив на примачот:

Буџет на РМ

2.Банка на примачот:

Народна банка на РМ

3.Сметка:

100000000063095

4.Уплатна сметка:

840-ХХХ – 03161 (ХХХ- се пополнува ознаката на општината,

во која има адреса уплатувачот на таксата (студентот))

5.Приходна шифра и програма:

– 722313-00-2

Напомена:

При пријавување на испит да се достави посебна уплатница за секоја пријава