Skip to content

Институти

Институти

Наставно-научни организациски единици – институти кои ја организираат и остваруваат наставно-образовната научно – истражувачката и апликативната дејност на факултетот;

 

Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“ - Скопје
  • ИНСТИТУТ ЗА ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА
  • ИНСТИТУТ ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО ОБРАЗОВАНИЕ
  • ИНСТИТУТ ЗА БИБЛИОТЕКАРСТВО