Skip to content

Наставен кадар

Педагошкиот факултет ,,Св. Климент Охридски” – Скопје располага со квалитетен и професионален наставен кадар како најсилна претпоставка за квалитетна и ефикасна настава. Нашиот кадар активно учествува во национални меѓународни ЕРАЗМУС проекти, значајни конгреси, конференции, научни собири, студиски посети на кои ги разменува знаењата и искуствата со сродни факултети од земјава и странство. 

Наставен кадар

Проф. д-р
Розалина Попова-Коскарова

Наставен кадар

Проф. д-р
Аида Ислам

Наставен кадар

Проф. д-р
Вехби Кадриу

Наставен кадар

Проф. д-р
Сузана Никодиновска-Банчотовска

Наставен кадар

Проф. д-р
Татјана Котева-Мојсовска

Наставен кадар

Проф. д-р
Билјана Камчевска

Наставен кадар

Проф. д-р
Емиљ Сулејмани

Наставен кадар

Проф. д-р
Светлана Камџијаш

Наставен кадар

Проф. д-р
Слаѓана Јакимовиќ

Наставен кадар

Проф. д-р
Весна Макашевска

Наставен кадар

Проф. д-р
Бујар Саити 

Наставен кадар

Проф. д-р
Маја Рауник

Наставен кадар

Проф. д-р
Аднан Ќахил

Наставен кадар

Проф. д-р
Мариета Петрова

малцев

Проф. д-р
Марјан Малцев

глигорова

Проф. д-р
Билјана Глигорова

зоран

Проф. д-р
Зоран Михајловски 

Наставен кадар

Проф. д-р
Леонора Јегени

Наставен кадар

Проф. д-р
Флорина Шеху

Наставен кадар

Проф. д-р
Лулзим Алиу

Наставен кадар

Проф. д-р
Елизабета Бандиловска

Наставен кадар

Проф. д-р
Љуљзим Адеми

Наставен кадар

Проф. д-р
Сузана Котовчевска

Наставен кадар

Проф. д-р
Виолета Мартиновска

Arjan-Skuka

Проф. д-р
Аријан Скука

matevska

Проф. д-р
Душка Матевска

мете

Проф. д-р
Методи Главче

Наставен кадар

Проф. д-р
Хулија Скука

Наставен кадар

Проф. д-р
Јета Старова Мехмети

Наставен кадар

Проф. д-р
Бурхан Ахмети

Наставен кадар

Проф. д-р
Анита Штерјоска-Митреска

Наставен кадар

Проф. д-р
Јасмина Јовановска

Наставен кадар

доц. д-р
Мујесер Илјази

Наставен кадар

доц. д-р
Весна Хорватовиќ

zorica

доц. д-р Зорица Станковскадоц. д-р