Skip to content

Стручна административна служба

Стручна административна служба

Стручна административна служба ги врши стручните, административните, правните, техничките и општите работи како дел од интегрираната стручна и административна служба на УКИМ.

    Стручната административна служба функционира преку четири одделенија:
  • одделение за правни и општи работи,
  • одделение за студенски прашања,
  • одделение за финансиско, сметководствено и материјално работење
  • одделение за библиотечно работење – библиотека.