Конечни листи на ново примени кандидати 2023/24

Конечни ранг листи на ново примени кандидати
прв уписен рок 2023/24

циклус студии

Ⅰ Ⅰ

циклус студии

Ⅰ Ⅰ Ⅰ

циклус студии

Педагошка доквалификација

Решенија за акредитација