Skip to content

АГЕНДА

за учество на годишна конференција на трет циклус- докторски студии, зимски семестар, академска 2023/2024 година

Дата на одржување на конференцијата: 6.12.2023 год. ( среда)

Р.бр.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА ДОКТОРАНДОТ

СТУДИСКА ПРОГРАМА

ТЕМА

    ВРЕМЕ

        НА РЕАЛИЗАЦИЈА

1

м-р Албана Муји

Образование на наставници (за примарното образование)

Имплементација на формативно оценување во природните науки во основното образование

 

9.00 – 9.30

2

м-р Умит Сулејмани

Образование на наставници (за примарното образование)

Анализа на учебникот по турски јазик за прво одделение од аспект на ревидираните компетенции

 

      9.30 – 10.00

3

м-р Ардита Садику

Образование на наставници (за примарното образование)

Анализа на училипните текстови на мајчин јазик, усогласеност со курикулумот и развојот на  способностите на учениците

 

10.00 – 10.30

4

 

м-р Мевлуде Сула

Образование на наставници (за примарното образование)

Односот на педагошките и емоционалните фактори во образовните постигања на учениците од основното ниво

 

10.30 -11.00

5

м-р Дасаре Сулејмани

Образование на наставници (за примарното образование)

Игтите во функција на развојот на вештините за множење

 

11.30 – 12.00

6

м-р Фатјета Ахмети

Образование на наставници (за примарното образование)

Влијанието на стимулативната средина врз климата во училницата

 

12.00 – 12.30

7

м-р Албана Садику

Образование на наставници (за примарното образование)

Емоционалната регулација, вештини на учење и училишно постигање

 

12.30 – 13.00

8

м-р Убавка Милошеска

Рано детско воспитание и образование

Педагошката димензија на комуникацијата меѓу предучилишната институција и семејството

 

13.00 -13.30

9

м-р Верка Брдарова

Рано детско воспитание и образование

Конструктивизмот низ различните приоди кон учењето во раниот детски развој

 

13.30 – 14.00