Почетна страница


Конкурс за запишување кандидати за педагошка доквалификација
Правилник за начин и услови на студирање (педагошка доквалификација)
Уплата за педагошка доквалификација


Соопштение за испитот по информатика на албански јазик


Известување до УКИМ за денот и часот за првиот академски час


Резултати од успехот од средно образование на апликантите од 
ПРВ УПИСЕН РОК за учебната 2014/15 г.


ИНФОРМАЦИЈА

ИСПИТИТЕ ПО ПРЕДМЕТОТ 

АНГЛИСКИ ЈАЗИК ЗАКАЖАНИ ЗА 5.09.2014 ГОДИНА

КАЈ ПРОФ.ИВАНА ПОПОВИЌ

СЕ ПРЕЗАКАЖУВААТ ЗА 29.08.2014 ГОДИНА, ЗА СИТЕ СТУДИСКИ ГРУПИ И НАСТАВНИ ЈАЗИЦИ ВО 13:00 ЧАСОТ ВО ПРОСТОРИЈА 116.

ПРЕДМЕТЕН НАСТАВНИК

ПРОФ.ИВАНА ПОПОВИЌИНФОРМАЦИЈА

ИСПИТИТЕ ЗАКАЖАНИ ЗА 18.08.2014 ГОДИНА 

КАЈ ДОЦ. Д-Р МЕТОДИ ГЛАВЧЕ
СЕ ПРЕЗАКАЖУВААТ ЗА 19.08.2014 ГОДИНА, ВО ПРОСТОРИЈА 116,
СО ИСТИОТ ВРЕМЕНСКИ РАСПОРЕД НА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТИТЕ КОИ БЕШЕ ОДРЕДЕН ЗА 18.08.2014 ГОДИНА. 


ПРЕДМЕТЕН НАСТАВНИК
ДОЦ. Д-Р МЕТОДИ ГЛАВЧЕ


Одлука за измени на одлуката за допол на одлуката за утврд. на услови за обновување на статус на студентите


Правилник за начин и услови на студирање (педагошка доквалификација)


ИНФОРМАЦИЈА

ИСПИТИТЕ ЗАКАЖАНИ ЗА 27.08 И 28.08.2014 ГОДИНА 
КАЈ ДОЦ. М-Р ЈЕТА СТАРОВА МЕХМЕТИ
СЕ ПРЕЗАКАЖУВААТ ЗА 9.09.2014 ГОДИНА
СО ПОЧЕТОК ВО 9:00 ЧАСОТ.

ПРЕДМЕТЕН НАСТАВНИК
ПРОФ. М-Р ЈЕТА СТАРОВА МЕХМЕТИ


Известување за електронско пријавување на испитната сесија


Информација за студентите за испитната сесија август/септември 2014 година


ИНФОРМАЦИЈА ЗА ИСПИТНАТА СЕСИЈА МАЈ-ЈУНИ 2014 (ВТОРА ДЕКАДА)


Дополнување на толкување


ОДЛУКА за измена на Одлуката за дополнување на Одлуката за условите, критериумите и правилата за студирање на прв циклус студии


Толкување на одлука за признавање на испити за висина на плаќање


ГЛОБАЛЕН КАЛЕНДАР НА АКТИВНОСТИ И НЕРАБОТНИ ДЕНОВИ ВО УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА


СООПШТЕНИЕ ЗА ВОНРЕДНИТЕ СТУДЕНТИ ОД I ГОДИНА ОД ПЕДАГОШКИОТ ФАКУЛТЕТ ЗА НАСТАВАТА ПО ПРЕДМЕТОТ ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРТ ВО II СЕМЕСТАР ВО УЧЕБНАТА 2013/2014


Процедура за постапка за испишување од Факултетот


Соопштение за одржаниот педагошки стаж - Април 2014


Информација за испитна сесија Мај/Јуни 2014 - Прва декада (промена на термин)


Информација за испитна сесија Мај/Јуни 2014 - Втора декада


Erasmus Programme - The Faculty of Pedagogy St. “Kliment Ohridski”


ОДЛУКА за утврдување на начинот за реализација на вториот циклус на студии за студентите запишани во и по учебната 2013/14 г.
 


Решение за конечна ранг-листа за упис на студенти на  2 циклус студии - дополнителен конкурс


ОДЛУКА за дополнување на Одлуката за условите, критериумите и правилата на студирање на прв циклус студии на Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски“ - Скопје, за студентите кои се запишани на овој Факултет, од учебната 2010/2011 год. наваму, по ЕКТС системот, заверена под број 02-774/3 од 20.09.2013 г.

ОДЛУКА за дополнување на Одлуката за утврдување на условите за обновување на статусот студент и продолжување со студиите на Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски“, во Скопје како студенти на соодветната четиригодишна студиска програма од прв циклус академски студии.

ПРОЦЕДУРА за реализација на постапката за признавање на испити на студентите на Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски“ во Скопје.


ОДЛУКА За дополнување на Одлуката за утврдување на условите за обновување на статусот студент и продолжување со студиите на Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски“, во Скопје како студенти на соодветна четиригодишна студиска програма од прв циклус академски студии


ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПРИЈАВИ ЗА ИЗБОР НА „НАЈДОБАР МЛАД НАУЧНИК“ ЗА 2013 ГОДИНА


РЕШЕНИЕ (конечна ранг-листа) - ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА - АЛБАНСКИ ЈАЗИК


Студенти од Институтот за библиотекарство во посета на Државниот завод за статистика 
вторник, 22 октомври 2013

Во вторникот, Државниот завод за статистика беше домаќин на студенти од Институтот за библиотекарство при Педагошкиот факултет во Скопје. Целта на посетата беше поблиско запознавање со работата на Библиотеката на Државниот завод за статистика како една од најстарите стручни библиотеки во државата.

Студентите најнапред се запознаа со основните податоци за Заводот и неговата улога како носител на статистичкиот систем во државата, а потоа ја проследија презентацијата за Библиотеката на ДЗС.

 

На крајот од посетата, студентите ја разгледаа Библиотеката и библиотечниот материјал што се наоѓа во неа. Тие изразија задоволство од посетата и од укажаната можност практично да се запознаат со работењето и поставеноста на една стручна библиотека што претставува и дел од нивната наставна програма.


Одлука за утврдување на важењето на Одлуките за покриеност на наставата за реализација на вториот циклус на студии на Факултетот


Одлука за утврдување на начинот за реализација на втор циклус на студии на Факултетот


Толкување на чл.5 од Одлуката за услови и критериуми на студирање


ОДЛУКА За дополнување на Одлуката за утврдување на условите за обновување на статусот студент и продолжување со студиите на Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски“, во Скопје како студент на соодветната четиригодишна студиска програма од прв циклус академски студии

Решение за исправка на техничка грешка во Одлуката за утврдување на условите за обновување на статусот студент и продолжување со студиите на Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски“, во Скопје како студент на соодветната четиригодишна студиска програма од прв циклус академски студии, бр. 02-744/4 од 20.09.2013


Распоред за реализација на скратена настава за вонредни студенти:

ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА

Распоред за реализација на скратена настава за вонредни студенти и студенти кои студираат по проектот 45 на албански наставен јазик во учебната 2013/2014 година


ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА

Распоред за реализација на скратена настава за вонредни студенти и студенти кои студираат по проектот 45 на македонски и турски наставен јазик во учебната 2013/2014 година

ПРЕДУЧИЛИШНО ВОСПИТАНИЕ
Распоред за реализација на скратена настава за вонредни студенти и студенти кои студираат по проектот 45 на албански наставен јазик во учебната 2013/2014 


ПРЕДУЧИЛИШНО ВОСПИТАНИЕ

Распоред за реализација на скратена настава за вонредни студенти и студенти кои студираат по проектот 45 на македонски и турски наставен јазик во учебната 2013/2014 година


БИБЛИОТЕКАРСТВО

Распоред за реализација на скратена настава за вонредни студенти и студенти кои студираат по проектот 45 во учебната 2013/2014 годинаОДЛУКА за утврдување на условите за обновување на статусот студент и продолжување со студиите на Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски“, во Скопје како студенти на соодветната четиригодишна студиска програма од прв циклус академски студии

РЕШЕНИЕ (01) за исправка на техничка грешка во Одлуката за утврдување на условите за обновување на статусот студент и продолжување со студиите на Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски“, во Скопје како студенти на соодветната четиригодишна студиска програма од прв циклус академски студии, бр. 02-774/4 од 20.09.2013 год.

РЕШЕНИЕ (02) за исправка на техничка грешка во Одлуката за утврдување на условите за обновување на статусот студент и продолжување со студиите на Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски“, во Скопје како студенти на соодветната четиригодишна студиска програма од прв циклус академски студии, бр. 02-774/4 од 20.09.2013 год.


ОДЛУКА за условите, критериумите и правилата на студирање на прв циклус студии на Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски“ - Скопје, за студентите кои се запишани на овој Факултет, од учебната 2010/2011 год. наваму, по ЕКТС системот - пречистен текст


ОСНОВНИ ИНФОРМАЦИИ за режимот на студирање на прв циклус студии на Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски“ - Скопје, за студентите кои се запишани на овој Факултет, од учебната 2010/2011 год. наваму, по правилата на ЕКТС


РЕШЕНИЈА ЗА ТРЕТ УПИСЕН РОК (превземете го документот на линковите подолу во два дела)

прв дел
втор дел


Универзитетска листа на слободни изборни предмети понудени од Педагошкиот факултетот


Известување за добитници на стипендии


Решение за прием на кандидатите ВТОР УПИСЕН РОК во учебната 2013/14
Предучилишно воспитание - албански - Нерангирани под минимум поени


Резултати од успехот од средно образование на апликантите од ВТОР УПИСЕН РОК за учебната 2013/14

Решение за прием на кандидатите ВТОР УПИСЕН РОК во учебната 2013/14
Предучилишно воспитание - албански - Странци

Решение за прием на кандидатите ВТОР УПИСЕН РОК во учебната 2013/14
Одделенска настава - албански - Проект 45

Решение за прием на кандидатите ВТОР УПИСЕН РОК во учебната 2013/14
Одделенска настава - турски - Нерангирани

Решение за прием на кандидатите ВТОР УПИСЕН РОК во учебната 2013/14
Одделенска настава - турски - Државна квота

Решение за прием на кандидатите ВТОР УПИСЕН РОК во учебната 2013/14
Предучилишно воспитание - македонски - Проект 45

Решение за прием на кандидатите ВТОР УПИСЕН РОК во учебната 2013/14
Библиотекарство - Нерангирани под минимум поени

Решение за прием на кандидатите ВТОР УПИСЕН РОК во учебната 2013/14
Библиотекарство - Проект 45

Решение за прием на кандидатите ВТОР УПИСЕН РОК во учебната 2013/14
Одделенска настава - албански - Приватна квота

Решение за прием на кандидатите ВТОР УПИСЕН РОК во учебната 2013/14
Одделенска настава - македонски - Проект 45

Решение за прием на кандидатите ВТОР УПИСЕН РОК во учебната 2013/14
Одделенска настава - турски - Приватна квота

Решение за прием на кандидатите ВТОР УПИСЕН РОК во учебната 2013/14
Одделенска настава - албански - Вонредни

Решение за прием на кандидатите ВТОР УПИСЕН РОК во учебната 2013/14
Одделенска настава - албански - Нерангирани

Решение за прием на кандидатите ВТОР УПИСЕН РОК во учебната 2013/14
Одделенска настава - албански - Специјални услови

Решение за прием на кандидатите ВТОР УПИСЕН РОК во учебната 2013/14
Одделенска настава - македонски - Приватно средно училиште без матура

Решение за прием на кандидатите ВТОР УПИСЕН РОК во учебната 2013/14
Одделенска настава - македонски - Приватна квота

Решение за прием на кандидатите ВТОР УПИСЕН РОК во учебната 2013/14
Одделенска настава - албански - Нерангирани под минимум поени

Решение за прием на кандидатите ВТОР УПИСЕН РОК во учебната 2013/14
Одделенска настава - македонски - Нерангирани

Решение за прием на кандидатите ВТОР УПИСЕН РОК во учебната 2013/14
Предучилишно воспитание - албански - Државна квота

Решение за прием на кандидатите ВТОР УПИСЕН РОК во учебната 2013/14
Предучилишно воспитание - албански - Нерангирани

Решение за прием на кандидатите ВТОР УПИСЕН РОК во учебната 2013/14
Предучилишно воспитание - албански - Проект 45

Решение за прием на кандидатите ВТОР УПИСЕН РОК во учебната 2013/14
Одделенска настава - албански - Државна квота


Резултати од успехот од средно образование на апликантите од
ВТОР УПИСЕН РОК за учебната 2013/14 година
 

Информација
за Првиот уписен рок 2013/2014 година на
Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски“ - Скопје

Податоци за бројот на преостанатите слободни места за студиските програми:
Одделенска настава и Предучилишно воспитание на Македонски, Албански и Турски наставен јазик.


Превземете ги решенијата за прием на кандидати во ПРВ уписен рок во учебната 2013/14 година (на линковите подолу):


 


Резултати од успехот од средно образование на апликанти од ПРВ УПИСЕН РОК за учебната 2013/14г.СООПШТЕНИЕ ЗА КАНДИДАТИТЕ - ИДНИ СТУДЕНТИ НА УКИМ


ОДЛУКА
за условите, критериумите и правилата на студирање
на прв циклус студии на Педагошкиот факултет
„Св. Климент Охридски“ - Скопје,
за студентите кои се запишани на овој Факултет,
од учебната 2010/2011 год. навамуСООПШТЕНИЕ


Испитот по предметот „Албански јазик 2“
во испитната сесија
АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ 2013 година,
кај проф. д-р Вехби Кадриу
се презакажува од 10.09 2013
за 07.09 2013, сабота
во предавална 115

предметен наставник
проф. д-р Вехби Кадриу

 


СООПШТЕНИЕ


Испитот по предметите кај проф. м-р Решат Амети и асс. м-р Бурхан Ахмети

за студентите кои студираат на албански наставен јазик

Од 31.05.2013 година се презакажуваат за 30.05.2013 година

со почеток во 9:00 часот, во просторија 222


предметен наставник
 
проф. м-р Решат Амети
асс. м-р Бурхан Ахмети

 

 СООПШТЕНИЕ


Испитот по предметот
„Основи на ликовно образование/воспитување со методика“
за 5,6,7 и 8 семестар
за студентите кои студираат според стариот систем и според стар ЕКТС
се презакажува од 17.05 2013
за 22.05 2013, среда
во предавална 114


за групата : одделенска настава во 9.00 ч.

за групата : предучилишно воспитување во 10.30 ч.

предметен наставник доц.д-р Маја Рауник Кирков

 
  

Студиска програма по ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА, 2013/14
Предметни програми по ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА, 2013/14
 
PRIMARY TEACHER EDUCATION study programme 2013-2014 
 
Студиска програма по ПРЕДУЧИЛИШНО ВОСПИТАНИЕ, 2013/14
Предметни програми по ПРЕДУЧИЛИШНО ВОСПИТАНИЕ, 2013/14
 
PRESCHOOL TEACHER EDUCATION study programme 2013-2014 
 
Студиска програма по БИБЛИОТЕКАРСТВО, 2013/14
Предметни програми по БИБЛИОТЕКАРСТВО, 2013/14

LIBRARIANSHIP study programme 2013-2014 
 
 
Самоевалуација на Педагошки факултет „Св. климент Охридски“ - Скопје, 2010
 


 “Зборови и слики во cyber просторот.
Што претставува за Вас Електронско злоставување?
   

Кликнете овде! 

Благодариме на соработката,
- истражувачки тим на ИСППИ“ 


 


 

 

 


 


 

 

 

 ПРИЈАВА, ИЗРАБОТКА И ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД

 

На линковите подолу можете да ги превземете документите во pdf формат, во кои детално ќе се запознаете со студиските програми:

ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО ВОСПИТАНИЕ И ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА НА ПЕДАГОШКИОТ ФАКУЛТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - СКОПЈЕ - 2010/2011 година

ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО ВОСПИТАНИЕ И ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА НА ПЕДАГОШКИОТ ФАКУЛТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - СКОПЈЕ - 2010/2011 година

СТУДИСКА ПРОГРАМА НА ДОДИПЛОМСКИТЕ СТУДИИ – ГРУПА БИБЛИОТЕКАРСТВО - 2010/2011 година